تفاوت آگهي و تبليغات

هرنوع مطلب، اعلامیهیا اطلاعیه تجاری برای جلب توجه مردم یا افکار عمومی که از طریق رسانه‌ها منتشر، و در آن، کالا، خدمات و یا مراجعه به موسسه‌ای توصیه می‌شودو يا نیاز به کالا یا خدماتي اعلام می‌گردد، محصول تبلیغات است.

به عبارت دیگر در تبلیغات، با به وجود‌آوردن یا تولید تبليغ به معرفی کالا یا ترغیب مشتری می‌پردازند. دراین فرایند، طراحی، تدوین و تولید تبليغ توسط شخص یا موسسهآگهی‌دهندهو یا یک دفتر تبلیغاتی اجرا و نشر آن، معمولا توسط رسانه‌ها انجام می‌شود. از نظر مقایسه‌، تبليغ، متناظر است با «اطلاعیه» روابط عمومی که محصول روابط عمومی است.
رسانه‌هایی را که برای اجرا و نشر تبليغ به کار می‌روند، می‌توان به دو گروه «رسانه‌های جمعی» و «رسانه‌های شخصی» تقسیم کرد.


علاوه بر این، در اجرا و نشر تبليغ از ابزارها و روشهايی غیر از رسانه‌ها نیز استفاده می‌شود. برخی از انواع تبليغ عبارتند از اعلامیه، آگهی نیازمندیها، آگهی نمایش‌نما، آگهی پستی و آگهی کوپنی. 
تبليغ دارای یک مفهوم کلی است و جزو مجموعه واژگانی است که همگان به کار می‌برند. در مقابل، واژه  نسخه  يا «آگهي» نیز همان مفهوم را داراست، اما جزو مجموعه واژگانی است که آگهی‌کاران و آگهی‌دهندگان، و به طور کلی افراد شاغل در حرفه‌های مرتبط با تبلیغات و رسانه‌ها به کار می‌برند.

یک بیننده تلویزیون: امروز «تبليغ»‌هاي زیادی در تلویزیون ديدم. 
یک طراح آگهی: امروز «آگهي»‌هاي زیادی طراحی کردم.

در انگلیسی، تفاوت بین دو واژهadvertisementوadvertisingکاملا روشن است. در فارسی نیز تفاوت بین دو واژه «آگهی» و «تبلیغات» کاملا روشن است. اولي بصورت مفرد و دومي بصورت جمع بيان مي‌شود. بنابراين «آگهي» به يك متن يا مطلب يا يك برنامه تلويزيوني و... اتلاق مي‌شود اما «تبليغات» به معناي رشته يا تخصص و يا فعاليت تبليغ‌كردن است كه در واقع يكي از زيرمجموعه‌هاي آن تهيه «آگهي» مي‌باشد.